Asia Races

Home »

Asia Races

2018 Expected race schedule

11-15    March Tour de Taiwan 2.1
23-25   March Tour de Tochigi 2.2
May  -  Jun    Tour of Sailimu Lake-Not UCI no
15-18   Jul     Tour of Qinghai Lake 2HC
            Aug   Tour of Dali Lake
                     Guizhou Xingyi International Cycling Race
3-5     Sep   Tour of Xingtai 2.2
8-15   Sep   Tour of China I 2.1
17-23 Sep   Tour of China II 2.1
          Sep   Tour of Poyang Lake
          Oct   SHKP Hong Kong Challenge 1.1
          Oct   Tour of Taihu Lake 2.1
          Oct   Tour of Hainan 2HC
          Nov  Tour of Fuzhou 2.1
          Nov  Tour of FanJing Mountain-Not UCI no
          Nov  Tour of Lishui-Not UCI no
          Dec  Tour of Quanzhou Bay 2.2